Logo
Name Affiliation Arrival Date Departure Date Office
Ke-Qing Xia The Chinese University of Hong Kong 2013-03-29 2013-03-29 601
Lan Wu Chair of the Department of Mathematical Finance 2013-03-25 2013-03-25 601
Jianyuan Sun Institute of Biophysics, Chinese Academy of Sciences 2013-03-20 2013-03-20 601
Manyuan Long The University of Chicago 2013-03-13 2013-03-13 601
Frederic Coquel Ecole Polytechnique 2013-03-12 2013-03-12 601
Jian-Guo Liu Duke University 2013-03-12 2013-03-12 601
Peng Shige Shan Dong University 2013-03-07 2013-03-07 601
Xiao-Hui Wu ExxonMobil Upstream Research Company (URC) 2013-03-07 2013-03-07 601
John Kuzan ExxonMobil Upstream Research Company (URC) 2013-03-07 2013-03-07 601
Yin-Long Qiu University of Michigan 2013-03-06 2013-03-06 601
Jialin Zhang University of Southern California 2012-05-04 2012-05-04 601