Logo
Name Affiliation Arrival Date Departure Date Office
Jingxue Yin South China Normal University 2017-10-09 2017-10-09 601
Qiaoshi(Charles) Zeng Center for High Pressure Science & Technology Advanced Research 2017-10-08 2017-10-10 601
Hai-Liang Li Capital Normal University 2017-09-29 2017-09-29 601
Hua Chen Wuhan University 2017-09-29 2017-09-29 601
Ryo Takada Kyushu University 2017-09-25 2017-09-25 601
Yoshiyuki Kagei Kyushu University, Japan 2017-09-25 2017-09-25 601
Matthew Turner Warwick University 2017-09-24 2017-09-26 601
Zhouping Xin The Chinese University of Hong Kong 2017-09-22 2017-09-22 601
Guangwei Yuan Institute of Applied Physics and Computational Mathematics 2017-09-10 2017-09-12 601
Jie Feng Department of Chemical and Biological Engineering Princeton University 2017-09-05 2017-09-05 601
Alexei Sokolov University of Tennessee 2017-07-06 2017-07-09 601
Ke-Qing Xia The Chinese University of Hong Kong 2013-03-29 2013-03-29 601
Lan Wu Chair of the Department of Mathematical Finance 2013-03-25 2013-03-25 601
Jianyuan Sun Institute of Biophysics, Chinese Academy of Sciences 2013-03-20 2013-03-20 601
Manyuan Long The University of Chicago 2013-03-13 2013-03-13 601
Frederic Coquel Ecole Polytechnique 2013-03-12 2013-03-12 601
Jian-Guo Liu Duke University 2013-03-12 2013-03-12 601
Peng Shige Shan Dong University 2013-03-07 2013-03-07 601
Xiao-Hui Wu ExxonMobil Upstream Research Company (URC) 2013-03-07 2013-03-07 601
John Kuzan ExxonMobil Upstream Research Company (URC) 2013-03-07 2013-03-07 601
Yin-Long Qiu University of Michigan 2013-03-06 2013-03-06 601
Jialin Zhang University of Southern California 2012-05-04 2012-05-04 601