Logo
Name Affiliation Arrival Date Departure Date Office
Dangxing Chen University of North Carolina 2015-06-09 2015-06-14 606
Shenggao Zhou University of California, San Diego 2014-12-13 2015-01-10 606
Ming Han Northwestern University 2014-12-11 2014-12-16 606
Xiao He Dalian University of Technology 2014-11-25 2014-12-01 606
Jianli Zhao University of Science and Technology of China 2014-06-24 2014-07-18 606
Charles Chen John Hopkins 2014-05-16 2014-06-22 606
Nielsen Allan Svejstrup EPFL 2014-05-07 2014-05-30 606
Casimir Emako Université de Paris 6 2013-11-06 2013-11-15 606
Ning Jiang Tsinghua University 2013-07-22 2013-07-26 606
Di Yana Insitute of Computational Mathematics, CAS 2013-07-16 2013-08-03 606
Tigang Cui MIT 2013-07-15 2013-07-17 606
Haipeng Shen University of North Carolina at Chapel Hill 2013-07-10 2013-07-11 606
Xu Yang University of California Santa Barbara 2013-07-06 2013-07-15 606